Stäng av notiser

TÄVLINGSVILLKOR

1. ALLMÄNT
1.1 Svenska PostkodFöreningen, org.nr 802416-1146, (”Föreningen”) med adress Box 24297, 104 51 Stockholm, är innehavare av lotteritillstånd för Svenska PostkodLotteriet (”PostkodLotteriet”) vars drift sköts av Novamedia Sverige AB, org.nr 556375-6328, (”Novamedia”). Föreningen arrangerar på webbplatsen sverigesbastagata.se (”Hemsidan”) en tävling som består av fem (5) moment. (i) Alla som går in på Hemsidan kan rösta på en eller flera gator. Den som röstar tillfrågas om att bli ambassadör för gatan så länge det saknas. (ii) Den gata i varje län (21 stycken) som har fått flest röster när tävlingsperioden är slut går vidare i tävlingen. (iii) Representanter för juryn kommer att kontakta ambassadörerna för de 21 gatorna som får lämna varsin motivering till varför deras gata är Sveriges bästa gata. En gata som saknar ambassadör kan inte gå vidare till final. (iv) De tio (10) gatumotiveringarna som juryn anser stämmer bäst in på följande bedömningskriterier: stark gemenskap, roligt tillsammans och god grannsämja går vidare till final i tävlingen.
Räkneverken nollställs och alla som går in på Hemsidan kan rösta på en eller flera gatumotiveringar. (v) Den gatumotivering som har fått flest röster när finalomröstningen (”Finalomröstningen”) stänger vinner tävlingen (”Tävlingen”). Föreningen tillämpar dessa tävlingsvillkor (”Villkoren”) för deltagande i Tävlingen. Den som deltar i Tävlingen (”Deltagaren”) accepterar utan förbehåll alla bestämmelser i Villkoren och alla beslut som tas av Föreningen i egenskap av arrangör till Tävlingen.

1.2 Vinsten utgörs av ett diplom som tillfaller den som är ambassadör för den vinnande gatumotiveringen.

2. VILLKOR FÖR DELTAGANDE
2.1 Tävlingen är öppen för alla i Sverige folkbokförda personer som är över 18 år. Anställda inom Novamedia Sverige AB, Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse, Svenska PostkodStiftelsen och PostkodLotteriets Idrottsstiftelse får rösta men ej bli ambassadörer för gator i tävlingen.

2.2 Deltagaren kommer med omedelbar verkan att uteslutas från vidare medverkan i Tävlingen om Deltagaren fuskar, manipulerar tävlingsresultatet eller på annat sätt bryter mot Villkoren.

3. OM TÄVLINGEN OCH TÄVLINGSREGLERNA
3.1 Tävlingen kommer att pågå från och med den 26 april 2017 till och med den 7 juni 2017.

3.2 Tävlingen består av fem (5) moment. (i) Alla som går in på Hemsidan kan rösta på en eller flera gator. Den som röstar tillfrågas om att bli ambassadör för gatan så länge det saknas. (ii) Den gata i varje län (21 stycken) som har fått flest röster när tävlingsperioden är slut går vidare i tävlingen. (iii) Representanter för juryn kommer att kontakta ambassadörerna för de 21 gatorna som får lämna varsin motivering till varför deras gata är Sveriges bästa gata. En gata som saknar ambassadör kan inte gå vidare till final. (iv) De tio (10) gatumotiveringarna som juryn anser stämmer bäst in på följande bedömningskriterier: stark gemenskap, roligt tillsammans och god grannsämja går vidare till final i tävlingen. Räkneverken nollställs och alla som går in på Hemsidan kan rösta på en eller flera gatumotiveringar. (v) Den gatumotivering som har fått flest röster när finalomröstningen (”Finalomröstningen”) stänger vinner tävlingen (”Tävlingen”).

3.3 Vinst utgår till den Deltagare som är ambassadör för den gatumotivering som har fått flest röster när Finalomröstningen stänger. Vinsten utgörs av ett diplom som tillfaller vinnande Deltagare. Tävlingens jury består av fyra personer inom Novamedia AB. Juryn kommer att överlägga och ta beslut senast den 30 maj 2017, då röstningen i första delen av tävlingen avslutats. Juryns beslut kan ej överklagas och behöver inte motiveras.

3.4 Vinnaren meddelas den 8 juni 2017 till det telefonnummer eller den e-postadress som Deltagaren lämnat i samband med deltagande i Tävlingen. Vinnaren kan även komma att publiceras med namn på Hemsidan eller i övrigt online.

3.5 Eventuell vinst skickas till vinnarens folkbokföringsadress inom två månader efter att vinnaren meddelats i enlighet med ovan.

4. VINSTER
4.1 Vinnaren (1 person) i Tävlingen, det vill säga ambassadören för den gatumotivering som fått flest röster i finalomröstningen, får som vinst ett diplom.

4.2 Vinster i Tävlingen är personliga och kan ej överlåtas vidare innan de övergått till Deltagarens ägo. Vinster kan ej heller bytas mot andra kontanter, tjänster eller produkter.

4.3 Eventuell skatt på vinst betalas av vinnande Deltagare.

5. SAMTYCKET TILL MARKNADSFÖRING
5.1 Vid godkännande av dessa Villkor samtycker Deltagaren till att Föreningen/ Novamedia skickar direktmarknadsföring, information och erbjudanden om Föreningens och Novamedias produkter via e-post eller telefon till Deltagaren. Deltagaren kan närsomhelst avanmäla sig från mottagande av kommunikation som avses i denna bestämmelse, genom att klicka på länk för avregistrering som medföljer varje e-postförsändelse eller kontakta Novamedia på kundservice@postkodlotteriet.se. Adresser kommer inte att ges, säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgängliga för användning till ett annat företag. Alla utskick görs med teknik som inte visar adresser till andra prenumeranter.

6. BEHANDLING AV DELTAGARES PERSONUPPGIFTER (PUL) M.M.
6.1 Deltagaren godkänner härmed att Föreningen och Novamedia registrerar de personuppgifter som Deltagaren lämnar i samband med Tävlingen bestående av deltagarens namn, telefonnummer, adress och e-postadress. Deltagaren godkänner vidare att dessa uppgifter får användas av Föreningen och Novamedia för (i) administration av Tävlingen, (ii) identifikation, publicering och kommunikation av/med pristagare, samt (iii) att via post och e-post skicka information och erbjudanden till Deltagaren rörande Föreningens, Novamedias produkter och tjänster.

6.2 Föreningen och Novamedia är ansvariga för behandlingen av personuppgifter och Deltagaren har rätt att begära information från Föreningen/Novamedia om behandlingen av Deltagarens personuppgifter samt att begära att felaktiga uppgifter rättas. För frågor som gäller hanteringen av personuppgifter och begäran om att felaktiga uppgifter rättas hänvisas till kundservice@postkodlotteriet.se. Deltagaren har i enlighet med personuppgiftslagen 26 § rätt att gratis få information om behandlingen av dennes personuppgifter en (1) gång per år.

6.3 Deltagaren godkänner härmed också att Deltagarens namn, bild och bostadsort, inklusive reportage och/eller intervjuer med Deltagaren kan komma att spelas in, publiceras på TV, Internet eller i annat media bl.a. i syftet att marknadsföra Föreningens och Novamedias produkter och tjänster.

6.4 Deltagaren ger härmed Föreningen och Novamedia rätten att återge, kopiera, till tredje man upplåta, för allmänheten tillgängliggöra och, i förekommande fall, göra mindre korrigeringar (vid uppenbara stavfel och liknande) i den motivering som Deltagaren lämnat som bidrag i Tävlingen, med angivande av Deltagarens namn och vinstbelopp.

7. FÖRENINGENS ANSVAR VID DRIFTFEL ETC.
7.1 Föreningen och Novamedia garanterar ingen driftsäkerhet för Hemsidan och ger ingen ersättning för förlorad information oavsett orsak.

7.2 Föreningen ska skäligen kompensera Deltagare som vunnit pris i Tävlingen och som på grund av fel eller brister hänförliga till Föreningen inte kan få ut sin vinst.

7.3 Med undantag för punkten 7.2 ska Föreningen inte vara ersättningsskyldigt för någon som helst skada eller kostnad som Deltagaren ådrar sig i samband med Tävlingen eller i relation till vinsterna i Tävlingen och lämnar inte heller någon garanti vad gäller vinstens skick.

7.4 Föreningen är vidare befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Villkor, om och i den mån underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Föreningens kontroll, som inte skäligen borde ha förutsetts och/eller övervunnits och som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen ifråga (såsom krig, krigshandling, myndighetsåtgärder, extrema väderförhållanden, förändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad, nyckelpersons sjukdom och därmed jämställda omständigheter). Detsamma gäller om sådana omständigheter förhindrar fullgörelse eller leverans från någon av Föreningens samarbetspartners eller leverantörer, om Föreningen inte utan väsentlig svårighet kan byta ut sådan samarbetspartner eller leverantör och om detta medför att Föreningen inte utan oskälig ansträngning kan fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Villkor.

8. UPPHÖRANDE AV TÄVLINGEN
Intill dess att Tävlingen är slutligt avgjord har Föreningen alltid rätt att avbryta Tävlingen. Deltagaren har vid avbrytning av Tävling i förtid inte någon rätt till kompensation.

Topplistan

Här kan du se lokala topplistor med alla gator som är med och tävlar. Är din gata med?

    Gå med i lotteriet

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam faucibus dapibus pulvinar. Pellentesque finibus pulvinar dolor, vel cursus urna venenatis et.